คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่

ตามพระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

ข้อมูลส่วนตัว


ที่อยู่อาศัย (ช่องไหนไม่มีให้กรอกเครื่องหมาย - )

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

ประเภทข้าราชการ

กรณีขอทำบัตร

(ขอมีบัตรใหม่และขอเปลี่ยนบัตรต้องอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม เช่น รูปถ่ายบัตรเก่าด้านหน้า / รูปหลักฐานการแจ้งความ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการขอทำบัตรใหม่)

ตัวอย่างรูปเอกสารพิเศษ

รูปถ่ายบัตรเก่าด้านหน้าและด้านหลัง กรณีบัตรหมดอายุ/ขอเปลี่ยนบัตร

Example of signature image

รูปหลักฐานการแจ้งความ กรณีบัตรหาย

Example of signature image

อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม : (ต้องสแกนเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 500 กิโลไบต์ และเป็นสกุล .jpg)  


การอัปโหลดรูปภาพ


ตัวอย่างภาพถ่าย

Example of signature image


อัปโหลดรูปถ่าย : (ต้องสแกนเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 500 กิโลไบต์ และเป็นสกุล .jpg)  


รูปถ่ายใหม่ :

New image

รูปถ่ายเก่า :

Old image
ตัวอย่างภาพลายเซ็น (ลายเซ็นจะต้องอยู่กลางรูปภาพที่ใช้อัปโหลด)

Example of signature image


อัปโหลดลายเซ็น : (ต้องสแกนเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 500 กิโลไบต์ และเป็นสกุล .jpg)  


ลายเซ็นใหม่ :

New signature

ลายเซ็นเก่า :

Old signature